glava
     

Cilji vaje :

 • uporabiti program RAPTOR,
 • pripraviti in izdelati enostaven zaporedni algoritem,
 • preveriti delovanje algoritma.

Pretvorba zneska iz tolarjev v evre

Pripravili bomo algoritem, ki od uporabnika dobi ceno nekega izdelka v tolarjih in jo potem pretvori v ceno v evrih.

1. Poženemo program RAPTOR. Programsko okno je razdeljeno tako, da imamo:

 • v levem zgornjem delu simbole, bloke, ki jih lahko uporabimo pri risanju algoritmov,
 • pod poljem s simboli je polje, v katerem se nam prikazujejo vrednosti spremenljivk, ko izdelani algoritem izvajamo,
 • ostala bela površina predstavlja delovno polje, kamor rišemo algoritem.

Na začetku imamo že postavljena začetni in končni blok diagrama poteka. Bloki imajo angleška imena in pomenijo:

 • Assignment - prireditveni blok,
 • Call - blok, s katerem v diagram poteka pokličemo izvajanje zunanjega diagrama poteka,
 • Input - vhodni blok,
 • Output - izhodni blok,
 • Selection - odločitveni blok ali vejitev,
 • Loop - pripravljena osnova zanke.

Grafično simboli malenkostno odstopajo od simbolov, ki so bili predstavljeni v tem gradivu.

s

2. Najprej v diagram poteka postavimo Vhodni blok. To storimo tako, da izbrani simbol z miško odvlečemo na želeno mesto.


s


3. Z dvoklikom na vhodni blok se nam odpre okno z lastnostmi tega bloka. Poskrbimo, da je izbrana opcija Text. V zgornje polje vpišemo: Vnesi ceno v tolarjih. V spodnje polje vpišemo ime spremenljivke, v katero se bo shranila tolarska cena. V našem primeru bo to Cena_SIT.

s

4. Postopek zaključimo s klikom na tipko Done. Nastavitve se pojavijo v diagramu toka podatkov.


s

5. Sedaj v diagram poteka po že opisanem postopku pod vhodni blok postavimo še prireditveni blok.

s


6. Z dvoklikom na prireditvenem bloku odpremo okno z njegovimi lastnostmi. V polje Set vpišemo ime spremenljivke, ki jim prirejamo neko vrednost ali izraz. V našem primeru vpišemo Cena_EUR. V polje To vpišemo izraz. Na voljo imamo veliko različnih funkcij, v našem primeru vpišemo preprost izraz, ki tolarsko ceno deli z 239,64. Vpišemo torej: Cena:_SIT/239.64. Znak za deljenje je /, previdni moramo biti tudi pri decimalnem ločilu, ki je v RAPTOR-ju pika.

s

7. Postopek ponovno zaključimo s klikom na tipko Done. Rezultat opravila je viden v diagramu poteka.


s

8. Dodamo še zadnji - izhodni blok. Postavimo ga nad končni blok.


s

9. Z dvoklikom odpremo lastnosti. Poskrbimo, da je izbrana opcija Output Expression. V polje vtipkamo (z narekovaji): "Cena v evrih je: "+Cena_EUR. 

s

10. Postopek zaključimo s klikom na tipko Done. Rezultat je takoj viden v algoritmu.


s


11. S tem je naš preprost diagram poteka končan. Algoritem najprej zahteva vnos cene v tolarjih. Shrani jo v spremenljivko z imenom Cena_SIT. Nato izračuna ceno v evrih in jo zapiše v spremenljivko Cena_EUR. Na koncu še izpiše vrednost spremenljivke Cena_EUR.

12. Algoritem lahko izvedemo. V orodni vrstici kliknemo na tipko za izvajanje algoritma.

s

13. Algoritem se prične izvajati. Blok, ki je trenutno v obdelavi, je zeleno obarvan. Na zaslonu se nam pri vhodnem bloku pojavi okno, v katerega vpišemo ceno v tolarjih.

s

14. Vpišemo 10000 in kliknemo tipko OK ali pritisnemo ENTER.

s

15. Po vnosu tolarske cene se algoritem brez ustavljanja izvede do konca. Med izvajanjem lahko spremljamo vrednosti posameznih spremenljivk v polju na levi strani zaslona. Končni rezultat se nam izpiše v posebnem oknu (MasterConsole). Izvajanje algoritma lahko poljubnokrat ponovimo in preverimo, če pravilno deluje. Pripravljen algoritem lahko shranimo.

s


16. Algoritem lahko izvajamo po korakih s klikanjem na tipko Step to Next Shape.

s

17. Če uporabimo samodejno izvajanje, lahko z drsnikom spreminjamo hitrost izvajanja, tako da lažje sledimo poteku.

Navodila
Programski jeziki
Diagram poteka
Primeri algoritmov: Pretvorba SIT - EUR
Primeri algoritmov: Izpis kvadratov
Primeri algoritmov: Ugibanje števil

Izhod

 

 

na vrh